BETA

INFORMATIE

> Over ons
> Help en Contact
> Verkoopsvoorwaarden
> Juridischekennisgeving

Copyright Intuisphere 2021 - Alle rechten voorbehouden

SshDesk

SshDesk is een bestandsverkenner die beter presteert dan FTP- en SFTP-clients.
Het heeft rechtstreeks toegang tot uw server via het beveiligde SSH-kanaal.
Het vergemakkelijkt het maken van klonen van webapplicaties en shops om uw migraties sneller en veiliger te maken.

Ontwikkeld door het bedrijf Intuisphere in Frankrijk, is het het onmisbare instrument voor Web professionals.

Algemene verkoopsvoorwaarden

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS
LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SOFTWARE GEBRUIKT.

OPMERKING AAN DE GEBRUIKER - Door deze software te downloaden en/of te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan de voorwaarden van de volgende gebruikersovereenkomst. Deze overeenkomst is een wettelijke afspraak tussen Intuisphere en kopers of gebruikers van deze software
Indien u niet akkoord gaat met deze overeenkomst, dient u deze software onmiddellijk van uw computer te verwijderen en, indien van toepassing, alle kopieën van deze software en documenten in uw bezit per e-mail aan Intuisphere te retourneren.

1. DEFINITIES

"Software" betekent de software die bij deze Overeenkomst hoort en omvat alle beschikbare gebruikershandleidingen, gebruiksaanwijzingen en installatiegidsen, of een uittreksel daarvan, in elektronische of gedrukte vorm, ongeacht het medium.
"Gebruik" van de Software betekent dat u SshDesk hebt gedownload, geïnstalleerd of uitgevoerd op een computer of vergelijkbaar apparaat.
"Back-upkopie" betekent een niet-overdraagbare kopie van deze software die uitsluitend voor archiveringsdoeleinden is gemaakt en die niet op een computer of werkstation wordt geïnstalleerd of gebruikt (of door het aantal gebruikers dat onder een gebruikerslicentie valt), behalve voor back-up in geval van nood.

2. SOFTWARELICENTIE

2.1 Toestemming - Intuisphere draagt geen eigendom van deze Software aan u over; de aan u verleende licentie staat niet gelijk aan een verkoop.

2.2 Installatie en gebruik - U bent verantwoordelijk voor de installatie van SshDesk. Uw licentie om deze Software te gebruiken is beperkt tot het aantal licenties dat u hebt gekocht.
U mag anderen niet toestaan kopieën van SshDesk te gebruiken, te kopiëren of te evalueren.
Betaalde versies van SshDesk kunnen voor onbeperkte tijd worden gebruikt zonder abonnementskosten te hoeven betalen.

2.3 Verkoopvoorwaarden van de licenties - Gezien de aard (software) kan het herroepingsrecht waarin is voorzien voor verkoop op afstand niet door de gebruiker worden uitgeoefend, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L 121-20-2 en volgende van het Franse Wetboek van Consumentenrecht. De aankoop van een licentie is dus vast en definitief en kan geen aanleiding geven tot omwisseling of terugbetaling.
Met de demoversie van SshDesk kunt u alle functionaliteiten van de commerciële versie testen.
U verbindt zich er dus toe de compatibiliteit van uw hosting te controleren door de gratis versie van SshDesk te gebruiken alvorens over te gaan tot de aankoop van een licentie. Geen enkel verzoek tot terugbetaling betreffende hosting compatibiliteitsproblemen zal worden verwerkt.
Het wordt ten zeerste aanbevolen de licentietekst op te slaan in een tekstdocument en een kopie ervan te bewaren op een externe drager, zoals een USB-sleutel of externe harde schijf.

2.4 Beperkingen op het gebruik - U moet SshDesk gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en niet voor onwettige doeleinden. Zonder het voorgaande te beperken, is het gebruik, de weergave of de verspreiding van SshDesk in verband met pornografisch, racistisch, vulgair, obsceen, lasterlijk, beledigend, haatdragend, discriminerend of bevooroordeeld materiaal op basis van religie, etnisch erfgoed, ras, seksuele geaardheid of leeftijd strikt verboden.
Elk gelicentieerd exemplaar van SshDesk mag slechts op twee computers van de licentiehouder worden gebruikt. Als u SshDesk installeert op een platform voor meerdere gebruikers, server of netwerk, zal elke gebruiker van de software een afzonderlijke licentie moeten verkrijgen. Geen derde partij zal in staat zijn uw kopie van SshDesk te gebruiken of te installeren. Elke overdracht, sublicentie, netwerk, verkoop of distributie van kopieën van SshDesk is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Intuisphere. Toewijzing, verkoop, delen, uitlenen, verhuren, lenen, netwerken en overdracht van het gebruik van SshDesk zal worden beschouwd als een schending van deze Overeenkomst.

2.5 Gebruik op een laptop - Als u een licentie voor het gebruik van SshDesk hebt gekocht en deze op uw desktopcomputer hebt geïnstalleerd, mag u een tweede exemplaar van SshDesk op uw laptop installeren, uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

2.6 Overdracht - U mag uw kopie van SshDesk naar een andere computer overdragen. Zodra de overdracht voltooid is, moet u de volledige software van de eerste computer verwijderen. U kunt niettemin een reservekopie maken en gebruiken in geval van nood.

2.7 Beperkingen van het Intellectuele Eigendom - De naam, het logo en het beeldbestand van Intuisphere die SshDesk vertegenwoordigen mogen op geen enkele manier worden gebruikt om producten te promoten die met SshDesk zijn ontwikkeld. Elk hergebruik van bronnen uit de software (afbeeldingen/tekst/script...) is strikt verboden. Deze software bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsgeheimen en andere eigendomsdocumenten. U zult de inhoud van deze software niet leveren, onthullen of doorgeven aan derden, direct of indirect. U zult niet proberen SshDesk te wijzigen, te onderwerpen aan reverse-engineering, te disassembleren of te decompileren of enige eigendomsvermeldingen of auteursrechten waaruit blijkt dat Intuisphere eigenaar is van deze software, te wijzigen of te verwijderen. U mag geen afgeleide werken of andere werken maken op basis van de software of een deel daarvan. Intuisphere behoudt het exclusieve eigendom van alle rechten, aanspraken en belangen in en op SshDesk en alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. Deze software wordt onbeperkt beschermd door de Franse auteurswet en door de bepalingen van het Internationaal Verdrag inzake Auteursrecht. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Intuisphere.

2.8 Intellectueel eigendom: Site-sjablonen
De visuele middelen (foto's, iconen en illustraties) en de ontwerpen van de site-modellen die in de SshDesk-software worden voorgesteld, vallen onder het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten.
De gebruiker van SshDesk mag deze visuele middelen en de verstrekte ontwerpen uitsluitend gebruiken in het kader van de creatie van een internetsite die met SshDesk is gemaakt en niet bestemd is voor wederverkoop.
De gebruiker mag: deze inhoud niet wijzigen, verveelvoudigen, verspreiden, weergeven, in sublicentie geven, heruitzenden, reproduceren, afgeleide werken creëren, overdragen, verkopen of anderszins gebruiken op welk ander medium dan ook.
De op de afbeeldingen van de modellen van de sites vermelde fotocredits moeten op de met SshDesk gemaakte sites weergegeven en zichtbaar blijven, zoals zij op de modellen zijn weergegeven.

De gebruiker verbindt zich er derhalve toe deze inhoud niet te gebruiken in een context die ertoe zou kunnen leiden dat de beelden in een ongunstige situatie verschijnen of op een manier die schadelijk zou kunnen zijn voor de modellen, zoals (maar niet beperkt tot) :
(1) het gebruik van een afbeelding in een pornografische omgeving ;
(2) reclame voor tabak en alcohol;
(3) reclame voor clubs voor volwassenen of escortdiensten;
(4) een band met een politieke zaak;
(5) gebruik in een lasterlijke, onwettige, immorele of immorele context.

IN GEEN GEVAL ZAL SshDesk, ZIJN DIRECTEURS, BESTUURDERS, WERKNEMERS OF AGENTSCHAPPEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTIËLE, SPECIALE, PUNITIEVE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET NIET VOLDOENEN AAN HET VOORGAAN VAN HET VOORGAAN.

2.9 Beperking van Aansprakelijkheid - U zult Intuisphere en haar medewerkers vrijwaren, schadeloos stellen en verdedigen van en tegen alle claims, procedures en kosten die voortkomen uit of verband houden met uw gebruik van deze Software. IN GEEN GEVAL (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, NALATIGHEID) ZULLEN INTUISPHERE EN HAAR MEDEWERKERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, INDIRECTE, SPECIALE OF EXEMPLARISCHE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GEBRUIK, BEDRIJFSONDERBREKING, OF VERLIES VAN INFORMATIE OF GEGEVENS) VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, VAN DEZE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE SOFTWARE OF ACCESSOIRES, PRESTATIES OF GEBRUIK VAN ENIG ANDER ITEM HIERONDER OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE THEORIE, INCLUSIEF NALATIGHEID, ONGEACHT OF INTUISPHERE AL DAN NIET OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

2.10 Garanties - Deze software wordt aan de Licentiehouder ter beschikking gesteld "zoals ze is", zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard ook. INTUISPHERE GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE SOFTWARE EN WIJST UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK AF. INTUISPHERE GARANDEERT NIET DAT DEZE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL WERKEN. WORDT U GEADVISEERD REGELMATIG BACK-UPS TE MAKEN.

2.11 Beëindiging - Elke inbreuk door u op de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst zal resulteren in automatische en onmiddellijke beëindiging van deze overeenkomst en de licentie. In geval van beëindiging van deze overeenkomst, om welke reden dan ook, stemt u ermee in het gebruik van deze software onmiddellijk te staken en alle kopieën van deze software te vernietigen. De financiële verplichtingen die u aangaat, blijven ook na afloop of beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

2.12 Vertrouwelijkheid - Door contact op te nemen met de technische ondersteuning van SshDesk vanaf de SshDesk website, kan informatie over uw licentie, of de configuratie van uw computer doorgegeven worden aan INTUISPHERE. Deze informatie wordt gebruikt om de kwaliteit van de technische ondersteuning te verbeteren.

2.13 Wederverkoop van licenties - Bij de aankoop van SshDesk licenties voor wederverkoop aan derde gebruikers, mag de wederverkoopprijs niet meer bedragen dan 10% van de oorspronkelijke verkoopprijs die op de SshDesk website in rekening wordt gebracht.

2.14 Algemene voorwaarden van de technische ondersteuningsdienst - Meer informatie...

3. FREEWARE-PRODUCT

3.1 Gebruik van de gratis versie - U kunt de gratis versie van SshDesk voor onbeperkte tijd gebruiken. Voor meer informatie over de aankoop van een licentie voor het gebruik van SshDesk, kunt u de SshDesk website bezoeken.

3.2 Distributie van de gratis versie - De gratis versie van SshDesk mag vrij verspreid worden, op voorwaarde dat : a) deze verspreiding betreft enkel het originele door Intuisphere verstrekte archief. U mag geen bestanden in het verspreide archief wijzigen, verwijderen of toevoegen en deze software op geen enkele manier wijzigen; b) het beperkte karakter van de gratis versie van deze software niet verkeerd wordt voorgesteld; c) de persoon die de gratis versie van deze software ontvangt, geen vergoeding betaalt; (d) u Intuisphere vooraf per e-mail of schriftelijk op de hoogte stelt op contact@intuisphere.com met vermelding dat u deze gratis versie distribueert en, indien deze software wordt gedistribueerd met andere multimedia content of software, dat u vooraf schriftelijke toestemming van Intuisphere verkrijgt. Om deze voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen, gelieve contact op te nemen met Intuisphere. Intuisphere kan van u verlangen dat u van tijd tot tijd aan Intuisphere het aantal gedistribueerde eenheden van de gratis versie van de Software rapporteert.


4. ALGEMENE BEPALINGEN

Deze bepalingen vormen het volledige contract tussen de partijen en vervangen alle eerdere verwachtingen, afspraken, mededelingen, verklaringen en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, tussen de partijen. Indien een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook onafdwingbaar of ongeldig is, zal de onafdwingbaarheid of ongeldigheid geen invloed hebben op de afdwingbaarheid of geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en zal een dergelijke bepaling scheidbaar zijn van de rest van de Overeenkomst.

5. CONTRACTVALIDATIE


Door de gratis versie of een betaalde versie van SshDesk op uw computer te installeren, verklaart u dat u de algemene gebruiksvoorwaarden van de software hebt gelezen en dat u ermee instemt ze na te leven.
Evenzo verbindt u zich ertoe ons correcte informatie te verstrekken over uw identiteit. Valse of onjuiste informatie kan leiden tot de beëindiging van uw rechten.