BETA

INFORMACJE

> O nas
> Pomoc i Kontakt
> Warunki sprzedaży
> Nota prawna

Copyright Intuisphere 2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone

SshDesk

SshDesk jest eksploratorem plików, który przewyższa klientów FTP i SFTP.
Uzyskuje on dostęp do Twojego serwera bezpośrednio przez bezpieczny kanał SSH.
Ułatwia on tworzenie klonów aplikacji internetowych i sklepów, dzięki czemu migracje są szybsze i bezpieczniejsze.

Opracowany przez firmę Intuisphere we Francji, jest niezbędnym narzędziem dla profesjonalistów z branży internetowej.

Ogólne zasady i warunki sprzedaży

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA - Pobierając i/lub używając tego oprogramowania, zgadzasz się przestrzegać warunków poniższej umowy użytkownika. Niniejsza umowa jest porozumieniem prawnym pomiędzy Intuisphere a nabywcami lub użytkownikami tego oprogramowania
Jeżeli nie zgadzasz się na przestrzeganie postanowień niniejszej umowy, niezwłocznie usuń to oprogramowanie ze swojego komputera i, jeżeli ma to zastosowanie, zwróć wszelkie kopie tego oprogramowania i dokumenty będące w Twoim posiadaniu do Intuisphere pocztą elektroniczną.

1. DEFINICJE

"Oprogramowanie" oznacza oprogramowanie dołączone do niniejszej Umowy i obejmuje wszystkie dostępne podręczniki użytkownika, instrukcje obsługi i instalacji lub ich wyciągi, w formie elektronicznej lub drukowanej, niezależnie od nośnika.
"Korzystanie" z Oprogramowania oznacza, że użytkownik pobrał, zainstalował lub uruchomił SshDesk na komputerze lub podobnym urządzeniu.
"Kopia zapasowa" oznacza nieprzenoszalną kopię niniejszego oprogramowania utworzoną wyłącznie w celach archiwalnych, która nie jest zainstalowana ani używana na komputerze lub stacji roboczej (lub przez liczbę użytkowników objętych licencją użytkownika), z wyjątkiem kopii zapasowej na wypadek sytuacji awaryjnej.

2. LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

2.1 Licencja - Intuisphere nie przenosi na Użytkownika prawa własności do niniejszego Oprogramowania; licencja udzielona Użytkownikowi nie jest równoznaczna ze sprzedażą.

2.2 Instalacja i użytkowanie - Użytkownik jest odpowiedzialny za instalację SshDesk. Licencja użytkownika na korzystanie z niniejszego Oprogramowania jest ograniczona do liczby zakupionych licencji.
Nie wolno zezwalać innym na używanie, kopiowanie lub ocenianie kopii SshDesk.
Płatne wersje SshDesk mogą być używane przez nieograniczony okres czasu bez konieczności płacenia abonamentu.

2.3 Warunki sprzedaży licencji - Ze względu na swój charakter (oprogramowanie) użytkownik nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy przewidzianego w przypadku sprzedaży na odległość, zgodnie z przepisami art. L 121-20-2 i następnych francuskiego kodeksu konsumenckiego. Zakup licencji jest zatem wiążący i definitywny i nie może stanowić podstawy do jakiejkolwiek wymiany lub zwrotu.
Wersja demo programu SshDesk pozwala na przetestowanie wszystkich funkcjonalności wersji komercyjnej.
W związku z tym, zobowiązujesz się do sprawdzenia kompatybilności Twojego hostingu poprzez użycie darmowej wersji SshDesk przed przystąpieniem do zakupu licencji. Żadne wnioski o zwrot pieniędzy dotyczące problemów z kompatybilnością hostingu nie będą rozpatrywane.
Zaleca się zapisanie tekstu licencji w dokumencie tekstowym i przechowywanie jego kopii na nośniku zewnętrznym, takim jak klucz USB lub zewnętrzny dysk twardy.

2.4 Ograniczenia użytkowania - Użytkownik musi używać SshDesk zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i nie może używać go do celów niezgodnych z prawem. Nie ograniczając powyższego, użycie, wyświetlanie lub dystrybucja SshDesk w połączeniu z materiałami pornograficznymi, rasistowskimi, wulgarnymi, obscenicznymi, zniesławiającymi, oszczerczymi, obraźliwymi, nienawistnymi, dyskryminującymi lub stronniczymi ze względu na religię, dziedzictwo etniczne, rasę, orientację seksualną lub wiek jest surowo zabronione.
Każda licencjonowana kopia SshDesk może być używana tylko na dwóch komputerach licencjobiorcy. Jeśli zainstalujesz SshDesk na platformie wielostanowiskowej, serwerze lub w sieci, każdy użytkownik oprogramowania będzie musiał uzyskać osobną licencję. Żadna osoba trzecia nie będzie mogła używać ani instalować Twojej kopii SshDesk. Jakakolwiek cesja, sublicencjonowanie, tworzenie sieci, sprzedaż lub dystrybucja kopii SshDesk jest surowo zabroniona bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Intuisphere. Cesja, sprzedaż, udostępnianie, użyczanie, wynajmowanie, pożyczanie, tworzenie sieci i przekazywanie użytkowania SshDesk będzie traktowane jako naruszenie niniejszej Umowy.

2.5 Używanie na laptopie - Jeśli zakupiłeś licencję na używanie SshDesk i zainstalowałeś go na swoim komputerze stacjonarnym, możesz zainstalować drugą kopię SshDesk na swoim laptopie, tylko do użytku osobistego.

2.6 Transfer - Możesz przenieść swoją kopię programu SshDesk na inny komputer. Po zakończeniu transferu należy usunąć całe oprogramowanie z pierwszego komputera. Można jednak wykonać i używać kopii zapasowej w nagłych przypadkach.

2.7 Ograniczenia własności intelektualnej - Nazwa, logo i plik graficzny Intuisphere reprezentujące SshDesk nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do promowania produktów stworzonych przy użyciu SshDesk. Jakiekolwiek ponowne wykorzystanie zasobów oprogramowania (obrazów/tekstu/skryptu...) jest surowo zabronione. Niniejsze oprogramowanie zawiera materiały chronione prawem autorskim, tajemnice handlowe i inne zastrzeżone dokumenty. Użytkownik nie będzie dostarczał, ujawniał ani przekazywał osobom trzecim, bezpośrednio lub pośrednio, treści tego oprogramowania. Użytkownik nie może podejmować prób modyfikacji, odtwarzania kodu źródłowego, dezasemblacji lub dekompilacji SshDesk ani zmieniać lub usuwać jakichkolwiek informacji o własności lub prawach autorskich wskazujących na własność firmy Intuisphere do tego oprogramowania. Użytkownik nie może tworzyć dzieł pochodnych ani innych dzieł opartych na oprogramowaniu lub jego części. Intuisphere zachowuje wyłączne prawo własności do wszystkich praw, tytułów i udziałów w SshDesk i wszelkich powiązanych praw własności intelektualnej. Niniejsze oprogramowanie jest chronione bez ograniczeń przez francuskie prawo autorskie oraz przez postanowienia Międzynarodowego Traktatu o Prawach Autorskich. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone na rzecz firmy Intuisphere.

2.8 Własność intelektualna: Szablony stron
Zasoby wizualne (zdjęcia, ikony i ilustracje) oraz projekty modeli stron proponowane w oprogramowaniu SshDesk są przedmiotem praw autorskich i własności intelektualnej.
Użytkownik SshDesk może korzystać z tych zasobów wizualnych, jak również z dostarczonych projektów wyłącznie w kontekście tworzenia strony internetowej stworzonej za pomocą SshDesk i nieprzeznaczonej do odsprzedaży.
Użytkownikowi nie wolno: modyfikować, powielać, rozpowszechniać, wyświetlać, udzielać sublicencji, przekazywać dalej, powielać, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać, sprzedawać ani w inny sposób wykorzystywać tych treści na jakimkolwiek innym nośniku.
Kredyty wymienione na zdjęciach modeli stron muszą pozostać wyświetlone i widoczne na stronach wykonanych za pomocą SshDesk, tak jak są one przedstawione na modelach.

Użytkownik zobowiązuje się zatem do niewykorzystywania tych treści w kontekście, który mógłby spowodować pojawienie się zdjęć w niekorzystnej sytuacji lub w sposób, który mógłby być szkodliwy dla modeli, takich jak (ale nie tylko) :
(1) wykorzystanie wizerunku w kontekście pornograficznym ;
(2) reklama wyrobów tytoniowych i alkoholu;
(3) reklama klubów dla dorosłych lub usług eskorty;
(4) powiązanie ze sprawą polityczną;
(5) użycie w kontekście zniesławiającym, nielegalnym, niemoralnym lub niemoralnym.

W ŻADNYM WYPADKU SshDesk, JEGO KIEROWNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, NIEWYPADKOWE, SPECJALNE, KARNE LUB WTÓRNE WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH WARUNKÓW.

2.9 Ograniczenie odpowiedzialności - Użytkownik zabezpieczy, zwolni z odpowiedzialności i będzie bronił firmę Intuisphere i jej pracowników przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami i kosztami wynikającymi z lub związanymi z korzystaniem przez użytkownika z niniejszego Oprogramowania. IN NO EVENT, (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, NEGLIGENCE) SHALL INTUISPHERE AND ITS EMPLOYEES BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES OF ANY KIND (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF USE, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF INFORMATION OR DATA) ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT, NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA LUB AKCESORIÓW, WYKONANIA LUB KORZYSTANIA Z JAKIEGOKOLWIEK INNEGO ELEMENTU NA PODSTAWIE UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ TEORII, W TYM ZANIEDBANIA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA INTUISPHERE ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

2.10 Gwarancje - Niniejsze oprogramowanie jest dostarczane Licencjobiorcy "w stanie, w jakim się znajduje", bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków jakiegokolwiek rodzaju. INTUISPHERE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA I WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTNYCH LUB PISEMNYCH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. INTUISPHERE NIE GWARANTUJE, ŻE TO OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE LUB BEZBŁĘDNIE. ZALECA SIĘ REGULARNE WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH.

2.11 Wypowiedzenie - Jakiekolwiek naruszenie przez Użytkownika warunków niniejszej umowy spowoduje automatyczne i natychmiastowe wypowiedzenie niniejszej umowy i licencji. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy z jakiegokolwiek powodu, użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego zaprzestania korzystania z tego oprogramowania i zniszczenia wszystkich jego kopii. Zobowiązania finansowe zaciągnięte przez Użytkownika będą obowiązywać po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

2.12 Poufność - Kontaktując się z pomocą techniczną SshDesk ze strony internetowej SshDesk, informacje o licencji lub konfiguracji komputera mogą zostać przekazane do INTUISPHERE. Informacje te są wykorzystywane do poprawy jakości wsparcia technicznego.

2.13 Odsprzedaż licencji - W przypadku zakupu licencji SshDesk w celu odsprzedaży użytkownikom zewnętrznym, cena odsprzedaży nie może przekroczyć 10% pierwotnej ceny sprzedaży naliczonej na stronie SshDesk.

2.14 Ogólne warunki korzystania z usługi wsparcia technicznego - Dowiedz się więcej...

3. PRODUKT FREEWARE

3.1 Używanie darmowej wersji - Możesz używać darmowej wersji SshDesk przez nieograniczony czas. Aby uzyskać więcej informacji na temat zakupu licencji na korzystanie z SshDesk, odwiedź stronę internetową SshDesk.

3.2 Dystrybucja darmowej wersji - Darmowa wersja SshDesk może być dowolnie rozpowszechniana, pod warunkiem, że : (a) takie rozpowszechnianie dotyczy wyłącznie oryginalnego archiwum dostarczonego przez Intuisphere. Nie wolno zmieniać, usuwać lub dodawać żadnych plików w rozprowadzanym archiwum ani modyfikować tego oprogramowania w jakikolwiek sposób; (b) ograniczona natura darmowej wersji tego oprogramowania nie jest fałszywie przedstawiana; (c) osoba otrzymująca darmową wersję tego oprogramowania nie uiszcza opłaty; (d) użytkownik dostarczy firmie Intuisphere wcześniejszą wiadomość e-mail lub pisemne powiadomienie na adres contact@intuisphere.com, w którym poinformuje, że rozpowszechnia niniejszą wersję bezpłatną, a w przypadku rozpowszechniania tego oprogramowania wraz z innymi treściami multimedialnymi lub oprogramowaniem, że uzyskał wcześniejszą pisemną zgodę od firmy Intuisphere. Aby uzyskać taką uprzednią pisemną zgodę, należy skontaktować się z Intuisphere. Intuisphere może zażądać od Państwa, aby od czasu do czasu zgłaszali Państwo firmie Intuisphere liczbę rozprowadzonych jednostek wolnej wersji Oprogramowania.


4. PRZEPISY OGÓLNE

Niniejsze postanowienia stanowią całość umowy pomiędzy stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze oczekiwania, porozumienia, komunikaty, oświadczenia i umowy, zarówno ustne jak i pisemne, pomiędzy stronami. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest niewykonalne lub nieważne z jakiegokolwiek powodu, niewykonalność lub nieważność nie wpływa na wykonalność lub ważność pozostałych postanowień Umowy, a takie postanowienie można oddzielić od reszty Umowy.

5. ZATWIERDZANIE UMÓW


Instalując na swoim komputerze darmową lub płatną wersję SshDesk, oświadczasz, że zapoznałeś się z ogólnymi warunkami użytkowania oprogramowania i zgadzasz się ich przestrzegać.
Podobnie, użytkownik zobowiązuje się do podania nam dokładnych informacji dotyczących swojej tożsamości. Wszelkie nieprawdziwe lub błędne informacje mogą skutkować odebraniem Ci praw.